TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

obrazok zapis zsVážení rodičia, Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 má stanovený termín pre zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 na 5.4.2022 v čase od 13,00 do 17,00 hod. v priestoroch školy.

Rodičia môžu využiť spôsoby zapísania dieťaťa formou:

·elektronickej online prihlášky zverejnenej na webovom sídle ZŠ. Zákonný zástupca v prihláške uvedie meno, priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a národnosť, tiež meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu rodiča a kontaktné údaje pre účely komunikácie.

· osobne - ak nemá zákonný zástupca technicky možnosť podať elektronickú prihlášku, môže v čase zápisu ju vypísať priamo v priestoroch školy.

K overeniu údajov uvedených v prihláške následne zákonný zástupca prinesie v deň zápisu k nahliadnutiu i svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Na základné vzdelávanie možno prihlásiť aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku, ale je potrebné priložiť súhlas zariadenia poradenstva a prevencie, súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a potvrdenie materskej školy, v ktorej plnilo povinné predprimárne vzdelávanie. (príloha č. 1)

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie.

Zákonní zástupcovia v prípade striedavej starostlivosti škole prinesú k nahliadnutiu právoplatné súdne rozhodnutie o jej ustanovení. V prípade rozvedených rodičov zákonný zástupca škole prinesie k nahliadnutiu právoplatné súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.

Prihlášku k zápisu do 1. ročníka podpíšu obaja zákonný zástupcovia dieťaťa. V prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodnú na podpise len jedného zákonného zástupcu, priložia písomné vyhlásenie (príloha č. 3), ktoré bude aj potvrdením pre zaslanie rozhodnutia o prijatí dieťaťa pre jedného zákonného zástupcu.

V prípade inej prekážky pre podpis oboch zákonných zástupcov je nutné priložiť písomné vyhlásenie (príloha č. 2). Prekážky sú uvedené v priloženom Usmernení pre zápis do 1. ročníka.

O prijatí dieťaťa na základné vzdelanie rozhodne riaditeľka školy do 15.6.2022.

docxPriloha_c._1_1.docx17.36 KB

docxPriloha_c._2.docx15.14 KB

docxPriloha_c._3.docx15.29 KB

Usmernenie_k_prijimaniu_deti_na_vzdelavanie_v_ZS_na_sk_rok_2022_2023.pdf