TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

Obecné zastupiteľstvo v Snežnici na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. SNR č. 369/1990 Zb.“) schvaľuje pre územie (kat. územie) obce Snežnica tento
 

ŠTATÚT OBCE SNEŽNICA
 
ČASŤ PRVÁ
OBEC

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Štatút obce Snežnica upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia obce a nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, symboly obce, postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien obce a odmien; ako i vzťahy obce k ostatným subjektom verejnej správy.

(2) Štatút obce Snežnica je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2
Postavenie obce

(1) Obec Snežnica je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

(2) Územie obce Snežnica je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie

(3) Obec Snežnica je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
(4) Obec Snežnica má právo na vlastné symboly, ktorými sú erb obce, vlajka obce, pečať obce.

 

§ 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

(1) Obyvateľom obce Snežnica je osoba, ktorá má na území obce Snežnica ( ďalej len „ obec „ ) trvalý pobyt. Podmienky prihlásenia sa k trvalému pobytu upravuje osobitná právna úprava.

(2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností, ktoré sú zakotvené najmä v ust. § 3 ods. 2 a 3 a ust. § 4 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. .

(3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

(4) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto vlastní na území obce nehnuteľný majetok alebo, platí miestnu daň alebo miestny poplatok, a tiež ten, kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo mu bolo udelené čestné občianstvo obce. Uvedené osoby však nie sú nositeľmi práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce, ako aj práva hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

(5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou obdobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

(6) Obec poskytuje obyvateľom sociálnu pomoc, pričom využíva opatrenia v oblasti sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou. 


§ 4
Samospráva obce

(1) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce.

(2) Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. , najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

(3) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

(4) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a.) orgánov obce
b.) miestnym referendom
c.) zhromaždením obyvateľov obce

(5) Okrem foriem uvedených v odseku 4 môže obec využívať pri výkone samosprávy i iné vhodné nástroje napr. informatívne stretnutia, besedy a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

(6) Obec v záujme rozvoja obce spolupracuje pri plnení úloh samosprávy s právnickými a fyzickými osobami –podnikateľmi pôsobiacimi v obci,  s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce. Obec pri výkone samosprávy spolupracuje aj s podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má alebo môže mať význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce.

(7) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).

(8) Nariadenia obce pri výkone samosprávy nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(9) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(10) Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Snežnici .
 

ČASŤ DRUHÁ
MAJETOK OBCE SNEŽNICA


§ 5
Majetok obce

(1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).

(2) Obec hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia obce. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.

(3) Majetok obce Snežnica využíva obec najmä:
na verejné účely,
na výkon samosprávy obce,
na podnikateľskú činnosť.

(4) Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak. V prípade dovoleného darovania je obec povinná dohodnúť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec (napr. doložky o práve žiadať vrátenie daru za rovnakých podmienok ako vec bola odovzdaná, alebo o možnosti podieľania sa na správe alebo činnosti subjektov, ktorým bol majetok obce darovaný a pod).

(5) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie obec neobmedzí. Za osobitné užívanie verejného priestranstva obce možno vyberať miestnu daň v súlade s platnou právnou úpravou.

(6) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce môže obec použiť na plnenie záväzkov obce, uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

(7) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži najmä ako majetkový základ pre subjekty založené obcou, alebo iné formy podnikateľskej činnosti v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym a Obchodným zákonníkom.

(8) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a na svoju zodpovednosť, pokiaľ osobitné právne predpisy neustanovujú inak.
 

§ 6

(1) Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo majetkom štátu, ktorý bol obci zverený sú povinné hospodáriť s ním v prospech rozvoja obce a jej občanov.

(2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať.

(3) Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce sú povinné tento majetok najmä:
udržiavať a užívať,
viesť v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
chrániť využitím všetkých právnych prostriedkov, vrátane včasného uplatňovania svojich
práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

(4) V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce koná v jej mene navonok starosta obce.

 
§ 7

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich. Obecné zastupiteľstvo je oprávnené takisto zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

(2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj ďalších subjektov a vymedzenie rozsahu ich činnosti, práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.

(3) Obec zakladá alebo zriaďuje právnické osoby s majetkovou účasťou obce v súlade s platnou právnou úpravou. Musí pritom dbať na to, aby činnosť takýchto subjektov zahŕňala aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.


§ 8


(1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Snežnica“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Snežnici (ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

(2) Zásady hospodárenia s majetkom obce upravujú a vymedzujú najmä:
práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,,
podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,
postup prenechávania majetku do užívania,
nakladanie s cennými papiermi,
ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,
spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
podmienky pre trvalé alebo dočasné upustenie od vymáhania majetkových práv obce.

 

ČASŤ TRETIA
FINANCOVANIE A  ROZPOČET OBCE SNEŽNICA


§ 9
Financovanie

(1) Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi.

(2) Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami.

(3) Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov (ďalej len "peňažné fondy"), zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.

(4) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

(5) Obec môže zriadiť na plnenie svojich úloh mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viacero obcí môže obec zriadiť spoločný fond. Správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili na základe dohodnutých pravidiel.


§ 10
Rozpočet

(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Snežnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu obce, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce.

(2) Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce (ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).

(3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

(4) Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: prijmi z miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu; nedaňové príjmy z využívania majetku obce a z prevodov majetku obce; príjmy z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa osobitného zákona; výnosy z finančných prostriedkov obce; sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou; dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce; podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu; dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov; ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok; účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce poskytnuté obci na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov; prostriedky z fondov Európskej únie; účelové prostriedky od zahraničných organizácií; a iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

(5) Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou; výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov; výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh; záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi a podľa osobitných predpisov; záväzky vzniknuté v rámci spolupráce s inými obcami alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti; výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce; úroky z úverov; pôžičiek a návratných finančných výpomocí; výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a výdavky na úhradu výnosov z nich; a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

(6) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

(7) Prebytky rozpočtu obce môže obec previesť do mimorozpočtového fondu obce, alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

(8) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (ust. § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

(9) Účtovníctvo o stave a prevodoch majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie obec podľa osobitných predpisov.
 

§ 11
Rozpočtové provizórium

(1) Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom.

(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

(3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Snežnica“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.


 ČASŤ ŠTVRTÁ
ORGÁNY OBCE SNEŽNICA


§ 12
Základné ustanovenia

(1) Orgánmi obce sú:
obecné zastupiteľstvo
starosta obce

(2) Obecné zastupiteľstvo obce zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce, ktorými sú najmä:
komisie obecného zastupiteľstva,

(3) Obecné zastupiteľstvo obce môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon , napr. obecnú políciu a dobrovoľný hasičský zbor.

(4) Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo (ust. § 18 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov). Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Snežnica

§ 13

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Snežnica zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Snežnica na štyri roky.

(2) Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva upravuje osobitný právny predpis.

(3) Počet poslancov obecného zastupiteľstva určuje pred voľbami pre celé volebné obdobie obecné zastupiteľstvo obce svojím uznesením.

(4) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

§ 14
Úlohy obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju právomoc v zmysle zák. SNR č. 369/1990 Zb. a osobitných predpisov.

(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené :
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb., rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; určovať rozsah pre zmeny rozpočtu starostom obce
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce;
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky;
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce;
g) uznášať sa na nariadeniach obce;
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb.;
i) určovať plat starostu podľa osobitného predpisu a určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi ;
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe;
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce;
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny;
p) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku;
q) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku;
r) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami;
s) schvaľovať aukčný predaj vecí;
t) ustanoviť erb obce, vlajku obce, a pečať obce;
u) zvoliť zástupcu starostu, ak tak neurobí a do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu ho nepoverí starosta obce

(3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v obci.

(4) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené aj rozhodovanie o otázkach určených v zákone č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v Zásadách hospodárenia s majetkom obce Snežnica.

(5) Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu  podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, a uznesení obecného zastupiteľstva, formy kontroly plnenia uznesení sú obsiahnuté Rokovacom poriadku Obecného zastupiteľstva v Snežnici.
 


§ 15
Starosta obce

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Úprava voľby starostu je obsiahnutá v osobitných právnych predpisoch. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.

(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(3) Starosta najmä:
a.) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b.) vykonáva správu obce,
c.) zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, a k právnickým a fyzickým osobám,
d.) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e.) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce , rozhoduje o použití obecných symbolov, používa obecné insígnie,
f.) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva,
g.) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.

(4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom. Rozhodnutie o pozastavení výkonu uznesenia je starosta povinný prerokovať v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

(5) Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Počas funkčného obdobia môže obecné zastupiteľstvo zmeniť rozsah výkonu funkcie starostu len na návrh starostu.

(6) Ak si starosta neplní svoje povinnosti, najmä nezvolá viac ako 4 mesiace zasadnutie obecného zastupiteľstva, nevykonáva obecnú správu najmenej 6 mesiacov pre nespôsobilosť, pre chorobu alebo pre neprítomnosť v obci, obecné zastupiteľstvo môže 3/5 väčšinou všetkých svojich poslancov rozhodnúť o voľbe nového starostu na zvyšok volebného obdobia. Do zvolenia nového starostu a zloženia sľubu vykonáva jeho úlohy zástupca starostu s pomocou obecnej rady.
 

§ 16
Zástupca starostu

(1) Starosta má jedného zástupcu, ktorého poverí na zastupovanie a to spravidla na celé funkčné obdobie.

(2) Zástupcom starostu môže byť len poslanec. Zástupcu starostu poverí starosta zastupovaním do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta zástupcu odvolá, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4) Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií poklady a informácie potrebné pre plnenie ich úloh.

(5) Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Snežnici.
 


§ 17
Hlavný kontrolór obce

(1) Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou.

(2) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.

(3) Hlavný kontrolór najmä:
a) vykonáva kontrolu:
zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s
majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa
osobitných predpisov;
hospodárenia s príjmami, výdavkami obce a finančné operácie obce,
hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových
organizácií obce,
nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve právnických alebo fyzických
osôb, ktorý bol obci zverený,
vedenia účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
plnenia rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých obci z fondov a dotácií,

b) kontroluje:
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
plnenie uznesení obecného zastupiteľstva,
dodržiavanie interných predpisov obce,
vybavovanie sťažností a petícií
plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
plnenie funkcií a úloh obce ňou samou, ako i subjektmi obcou založenými alebo
zriadenými, z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň
navrhuje opatrenia na nápravu,
podmienky prijatia úveru alebo pôžičky.

c) vypracúva odborné stanoviská:
k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom
zastupiteľstve.

d) predkladá:
obecnému zastupiteľstvu výsledky jednotlivých uskutočnených kontrol na jeho najbližšom
zasadnutí,
obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to
do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka

(4) Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór spolupracuje s obecným úradom.

(5) Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:
a.) obecný úrad,
b.) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c.) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d.) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(6) Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní na základe ust. § 27 zák. SNR č. 369/1990 Zb. .

(7) Hlavný kontrolór kontroluje vybavovanie podnetov občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce, vrátane obecného hasičského zboru, pokiaľ nie je osobitným právnym predpisom stanovené inak.

(8) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. Hlavného kontrolóra odvoláva obecné zastupiteľstvo za podmienok stanovených v zák. SNR č. 369/1990 Zb..

(9) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný podať správu o svojej činnosti za kalendárny rok do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. Hlavný kontrolór je tiež povinný podávať správu o svojej činnosti za obdobie kalendárneho roka v lehote do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.

(10) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

(11) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

 
§ 18
Komisie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb.

(2) Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie.

(3) Každá komisia má  predsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorí sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

(4) Predseda komisie:
riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom
komisie pripravuje program schôdze,
zostavuje plán činnosti komisie,
organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
zastupuje komisiu navonok.

(5) Tajomník komisie:
spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

(6) Obecné zastupiteľstvo obce Snežnica zriaďuje tieto stále komisie:
Sociálna komisia, pre šport a kultúru
Stavebná komisia, pre poľnohospodárstvo a obchod
Komisia pre ochranu verejného záujmu
Inventarizačná, inventúrna a likvidačná komisia

(7) V prípade potreby môže obecné zastupiteľstvo zriadiť aj ďalšie stále alebo dočasné komisie.

(8) Komisie v oblasti svojej pôsobnosti najmä:
a.) vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce,
b.) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c.) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce.

(9) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz ročne. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom zasadnutí.

(10) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.


 § 19
Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:
a.) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b.) pripravuje podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
c.) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce
d.) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,
e.) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na obec.

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta obce.
(4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení, zásady činnosti obecného úradu sú zakotvené v Organizačnom poriadku Obecného úradu v Snežnica, ktorý vydáva starosta obce.
 
  

ČASŤ PIATA
MIESTNE REFERENDUM

§ 20

(1) Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
(2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, ak ide o  (ust. § 11a ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb.):
a.) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b.) odvolanie starostu v zmysle § 13a ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb.,
c.) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov,
d.) zmenu označenia obce,
e.) ak tak ustanovuje osobitný zákon.

(3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj o iných dôležitých otázkach týkajúcich sa samosprávy obce.

(4) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie platne hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

(5) Podrobnosti o organizácií miestneho referenda upraví obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce.

 
ŠIESTA HLAVA
ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

§ 21

(1) Na prerokovanie obecných záležitostí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce.

(2) Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce, ak :
a.) to požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov obce,
b.) o to požiada ¼ všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prednesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce.

(4) Podmienky uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov obce a hlasovania upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

(5) Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce Snežnica, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.) O priebehu verejného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.

 

SIEDMA HLAVA
POSLANCI OBCE SNEŽNICA

§ 22
Úvodné ustanovenia

(1) Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počet poslancov upravuje osobitný právny predpis.

(2) Poslanci vykonávajú svoj mandát tak, aby boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami obce a vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.
 


§ 23
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

(1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon. Zvolený poslanec sa ujíma funkcie zložením predpísaného sľubu bez výhrad.

(2) Mandát poslanca zanikne v súlade s platnou právnou úpravou najmä:
a.) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou
b.) uplynutím funkčného obdobia,
c.) vzdaním sa mandátu,
d.) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e.) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,
f.) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce
g.) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h.) v prípade nezlučiteľnosti funkcií v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb.
i.) zrušením obce,
j.) smrťou.
 

§ 24
Práva a povinnosti poslancov

(1) Poslanec je oprávnený najmä:
a.) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky,
b.) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa ich práce,
c.) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
d.) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e.) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce,
f.) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

(2) Poslanec je povinný najmä:
a.) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b.) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c.) dodržiavať Štatút obce Snežnica, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Snežnici, zásady odmeňovania poslancov ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,
d.) dodržiavať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce,
e.) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

(3) Poslanci môžu vytvárať podľa svojej politickej príslušnosti poslanecké kluby za účelom efektívnejšieho výkonu poslaneckého mandátu, prehĺbenia politickej spolupráce, a podpory poslaneckej iniciatívy.

(4) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
 


§ 25
Náhrady poslancov

(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov.

(2) Za výkon funkcie poslanca môže obec poskytnúť poslancom odmenu. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce.

(3) Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to v zmysle osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na zamestnancov v pracovnom pomere.

(4) Poslancovi, ktorý je pre výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru patrí namiesto mzdy, platu alebo inej odmeny primeraný plat od obce. Pracovný pomer takéhoto poslanca k doterajšiemu zamestnávateľovi sa zachováva za podmienok vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.


ČASŤ ÔSMA
VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

§ 26

(1) Záležitosti dotýkajúce sa záujmov obce Snežnica a iných miest alebo obcí sa riešia dohodou.

(2) Obec môže spolupracovať s inými obcami alebo mestami na základe zmluvy uzatvorenej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení  združenia obcí, alebo dohody o zriadení alebo založení právnickej osoby podľa osobitného zákona.

(3) Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcich miestne funkcie. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
   

 

ČASŤ DEVIATA
VZŤAHY OBCE K ŠTÁTNYM ORGÁNOM, K PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM, POLITICKÝM STRANÁM A HNUTIAM A K OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI
 

§ 27

(1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).

(2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

ČASŤ DESIATA
SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE
 

PRVÁ HLAVA
SYMBOLY OBCE SNEŽNICA

§ 28
Úvodné ustanovenie

(1) Obecnými symbolmi sú:
a) erb obce Snežnica
b) vlajka obce Snežnica
c) pečať obce Snežnica

(2) Obec Snežnica je povinná používať obecné symboly pri výkone samosprávy.


§ 29
Erb obce Snežnica

(1) Erb obce Snežnica:
na štíte červenej farby je strieborný späť hľadiaci holub so zelenou ratolesťou v zlatom zobáku, sediaci na zlatom tŕňovom kríku, vyrastajúcom zo zelenej oblej pažite.

(2) Použiť erb obce je možné len na základe súhlasu starostu. Žiadateľ o použitie erbu obce, okrem spôsobov v ods. 5 a 7 tohto ustanovenia, musí predložiť starostovi písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať:
a.) úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
b.) formu a spôsob použitia erbu,
c.) obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
d.) potvrdenie o zaplatení úhrady za užívanie erbu.

(3) Starosta môže povoliť používanie erbu obce najviac na dobu 1 roka.

(4) Erb obce sa používa:
a.) na pečatidle obce,
b.) na insígniách starostu,
c.) na listinách o udelení čestného občianstva obce Snežnica, o udelení ceny obce Snežnica,
a na uznaniach obce Snežnica,
d.) na sídle Obecného úradu,
e.) na označenie hraníc územia obce,
f.) v rokovacích miestnostiach orgánov obce a v úradnej miestnosti starostu obce,
g.) na preukazoch poslancov obce a zamestnancov obce,
h.) na rovnošatách dobrovoľného obecného hasičského zboru,
i.) na označenie vozidiel obce, dobrovoľného obecného hasičského zboru.

 

(5) Subjekty používajúce erb spôsobom podľa ods. 5 a 7 tohto ustanovenia sú oslobodené od platenia úhrady za používanie erbu.

(6) Erb obce sa používa na listinách obsahujúcich všeobecne záväzné nariadenie obce, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo osvedčenia oprávnení a významných skutočností. Na bežnej korešpondencii sa erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom obce môže využívať na účely svojej korešpondencie výlučne starosta.

(7) Erb obce sa musí používať vždy len dôstojným spôsobom.

(8) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho používa.

(9) Každý je povinný strpieť, po predchádzajúcej výzve, odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.


§ 30
Vlajka obce Snežnica

(1) Vlajka obce Snežnica tvorí 5 obdĺžnikových častí červenej, bielej, žltej zelenej a červenej. Farby sa navzájom striedajú.

(2) Obec označuje vlajkou obce:

budovu , ktorá je sídlom orgánov obce.
zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva,
úradnú miestnosť starostu obce.

(3) Vlajku obce Snežnica používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to jej vyvesením na budovách, v ktorých sídlia orgány obce, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob použitia.

(4) Vlajka obce sa môže používať aj pri verejných sprievodoch a pri vnútornej výzdobe miestností prístupných verejnosti.

(5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a vlajka obce spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (ust. § 8 ods. 8 zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).

(6) Vlajka obce sa vztyčuje na vlajkový stožiar. Pri vztyčovaní je potrebné zachovať dôstojnosť, spúšťať vlajku pomaly a bez prerušenia pri snímaní sa vlajka nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie vlajky obce uskutočňuje zamestnanec obce určený starostom obce.

(7) Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledujúce pravidlá:
a.) vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice
b.) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, znak alebo nesmie byť prekrytá smútočným závojom a pod.

(8) Vlajka obce sa môže používať vždy len dôstojným spôsobom.

(9) Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju používa.


§ 31
Pečať obce Snežnica

(1) Pečať obce Snežnica tvorí erb obce Snežnica s hrubopisom: „OBEC SNEŽNICA“.

(2) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, na pečatenie významných listín.

(3) Pečať uschováva starosta obce.
  


DRUHÁ HLAVA
ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE, CENY A ODMENY OBCE

§ 32
Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:
a) Čestné občianstvo obce Snežnica
b) Cena obce Snežnica
c) Cena starostu obce Snežnica
d) Odmena.


§ 33
Čestné občianstvo obce Snežnica

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena, alebo osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi (ďalej len „poctený“), môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Snežnica.

(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo, spravidla na návrh starostu, 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne s tým, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

(4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na slávnostnom mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapíše do Kroniky obce Snežnica.

(5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.


§ 34
Cena obce Snežnica

(1) Cena obce Snežnica sa udeľuje za:
a.) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej alebo verejno-prospešnej činnosti,
b.) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce, alebo jej propagáciu doma i v zahraničí,
c.) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

(2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3) Cenu obce Snežnica tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena, ktorej výšku určí obecné zastupiteľstvo.
K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

(4) Cenu obce Snežnica slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.

(5) Výnimočne sa môže cena obce udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.
 


§ 35
Cena starostu obce

(1) Udelenie ceny starostu obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce navrhuje starosta obce. O udelení tejto ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

(2) Cenu starostu obce Snežnica tvorí vecný dar v hodnote, ktorú stanoví obecné zastupiteľstvo.

(3) Evidencia udelených cien starostu obce sa vedie v Kronike obce Snežnica a obsahuje meno a iné údaje o ocenených, dátum udelenia ceny, ako aj stručné dôvody, pre ktoré bola cena udelená.


§ 36
Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže rozhodnúť o poskytnutí vecného daru alebo odmeny z obecných prostriedkov, a to najmä poslancom alebo iným obyvateľom obce, prípadne i iným osobám za ich činnosť v orgánoch samosprávy a prispenie k rozvoju obce.
  


TRETIA HLAVA
KRONIKA OBCE

§ 37

(1) Kronika obce Snežnica sa vedie v úradnom jazyku.

(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú raz za štvrťrok.

(3) Zápisy chronologicky dokumentujú a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho života obce.

(4) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

  

ČASŤ JEDENÁSTA
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 38
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

(1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

(3) Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, a podľa možností obce i ochranu majetku obyvateľov.

(4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.
 

§ 39
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

(1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a prípadnú náhradu škody v súlade s platnou právnou úpravou.

 

ČASŤ DVANÁSTA

§ 40
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Štatút obce Snežnica je základnou vnútornou právnou normou obce Snežnica. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

(2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Snežnici 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3) Štatút obce Snežnica bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Snežnici dňa 05.06.2015, uznesením č. 45.

(4) Štatút obce Snežnici nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia .

(5) Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Snežnica sa ruší Štatút obce Snežnica zo dňa 09.11.1995.
 
 

V Snežnici, dňa 05.06.2015

 ......................................................
MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce