TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

pdfÚzemný plán obce Snežnica - návrh 828.22 KB

pdfSpráva a hodnotení územnoplánovacej dokumentácie 1.79 MB

pdfSchéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 1000.69 KB

pdf1. výkres širších vzťahov 3.77 MB

pdf2. komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 1.22 MB

pdf3. výkres riešenia verejného dopravného vybavenia 802.53 KB

pdf4. výkres riešenia verejného technického vybavenie 652.93 KB

pdf5. výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability 4.64 MB

pdf6. výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na stavebné a iné zámery 3.55 MB