1. Komisia pre ochranu verejného záujmu: predseda = Ing. Daniel Michel
členovia= Bc. Ivan Labuda, Peter Kukučík
2. Komisia sociálna, pre šport a kultúru: predseda = Bc. Dušan Ševčík
členovia = Miroslav Ševčík, Ing. Daniel Michel, Magdaléna Javoríková, Emília Budínska, Štefan Cesnek, Daniela Cesneková
3. Komisia stavebná, pre poľnohospodárstvo a obchod: predseda = Pavol Ševčík
členovia = Peter Kukučík, Bc. Ivan Labuda, Ing. Ľubomír Jaššo, Marek Majtán
4. Inventúrna, inventarizačná, likvidačná a oceňovacia komisia: predseda = Roman Puček
členovia: Magdaléna Javoríková, Ing. Veronika Sabelová
5. Komisia pre prideľovanie kompostérov: predseda  = Bc. Dušan Ševčík
členovia = Magdaléna Javoríková, Miroslav Ševčík, Ing.Daniel Michel, Ing. Veronika Sabelová
6. Komisia pre výber nájomníkov obecných nájomných bytov: predseda = Magdaléna Javoríková
členovia = Bc. Dušan Ševčík, Roman Puček
7. Komisia pre vybavovanie sťažností: predseda = Ing. Ľubomír Jaššo
členovia = Peter Kukučík, Bc. Dušan Ševčík, Roman Puček
 
Členovia školskej rady: Ing. Daniel Michel, Miroslava Ševčík, Bc. Ivan Labuda, Ing. Gabriela Bollová