Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

075Opäť ubehol rok a my sme sa stretli na Snežnických hodových slávnostiach, ktoré sú hlboko späté so slávením sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Každoročne sa koná omša pri kaplnke na Medzivretní pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. kríža. Tento rok bol však výnimočný tým, že pri putovaní ku kaplnke sa farníci modlili pri novovybudovaných zastaveniach križovej cesty.

Počet obyvateľov obce Snežnica ku dňu vyhlásenia volieb je 1013.
Bližšie informácie v prílohe.

001

Redakčná rada pripravila pre Vás nové číslo Noviniek spod Vretňa, ktoré Vám budú doručené do schránok v priebehu tohto týždňa. Prečítať si ich môžete aj tu:

003Dňa 19.08.2018 navštívil našu obec Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, pri príležitosti slávnostného požehnania novej krížovej cesty, ktorá sa tiahne  ku kaplnke na Medzivretní. Na podujatí s hlbokou myšlienkou sa zúčastnilo množstvo veriacich a svojou prítomnosťou potvrdili výnimočnosť tejto chvíle. Veľká vďaka patrí každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil na zorganizovaní tohoto dňa.

 

3436969 625xDeň 07.05.2018 bol ako každý rok spojený s futbalovým turnajom - Memoriál JUDr. Martina Ševčíka, ktorý oslávil svoj 19. ročník. Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá: domáca Snežnica, Brodno, Rudina a Zástranie. Domácemu tímu sa nedarilo a víťazom celého turnaja sa stalo mužstvo Brodna. OŠK zároveň oslávila 65. výročie futbalového oddielu v Snežnica a ocenil zaslúžilých futbalistov a nadšencov futbalu.

Foto zdroj:  Radoslav Blažek 

Viac sa dočítate tu: https://mykysuce.sme.sk/c/20867792/sneznici-sa-doma-nedarilo-trofej-ziskalo-brodno.html  

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásem (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu ČADCA a KNM od 05.07.2018 od 7:00 hod do odvolania.

Bližšie info v priloženom dokumente.

Obec Snežnica v zmysle ustanovenia §9a ods 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Snežnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne OZ obce Snežnica 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Obec Snežnica v zmysle ustanovenia §9a ods 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Snežnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne OZ obce Snežnica 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

IMG 0424V nedeľu 17.06.2017 sa na ihrisku v Snežnici konala oslava Dňa otcov. Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najchutnejší guláš, do ktorej sa zapojilo 8 súťažných družstiev. 7 členná porota určila, že najlepší guláš v VI.ročníku navarilo Družstvo DHZ. Na druhom mieste sa umiestnil Družstvo ochotníkov a na 3. mieste skončilo Družstvo Žilinčania. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť (ostatné družstvá: Prúty s.r.o., Švagrovia, SNS, Nižňanci, OŠK). Program pokračoval priateľským zápasom medzi horným a dolným koncom obce, ktorý tradične nesie názov HORNÁ (červené dresy) - DOLNÁ (žlté dresy). V tomto roku sa z jednoznačného víťazstva radoval HORNÝ KONIEC. Tešíme sa na oteckov opäť o rok.