Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

 

Obec Snežnica Vás srdečne pozýva na obecný zájazd do ZOO Zlín, ktorý sa uskutoční dňa 30.07.2022. Prihlasovať sa môžete na tel. čísle: 0911 879 721 alebo osobne na obecnom úrade. Deti sa môžu zúčastniť iba v sprievode rodičov.

zoo

 

Obec Snežnica srdečne pozýva všetky detičky osláviť s nami Deň detí v sobotu 4.6.2022 od 13 hodiny.

den deti 2022

 

 skolka.png

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Snežnica 218 oznamuje rodičom, že v termíne od 01.05.2022 do 31.05.2022 bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023.

 

Na predprimárne vzdelávanie:

  • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • prijímajú deti od troch rokov veku,
  • výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Vážení rodičia,

Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 má stanovený termín pre zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 na 5.4.2022 v čase od 13,00 do 17,00 hod. v priestoroch školy.

Rodičia môžu využiť spôsoby zapísania dieťaťa formou:

·elektronickej online prihlášky zverejnenej na webovom sídle ZŠ. Zákonný zástupca v prihláške uvedie meno, priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a národnosť, tiež meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu rodiča a kontaktné údaje pre účely komunikácie.

· osobne - ak nemá zákonný zástupca technicky možnosť podať elektronickú prihlášku, môže v čase zápisu ju vypísať priamo v priestoroch školy.

K overeniu údajov uvedených v prihláške následne zákonný zástupca prinesie v deň zápisu k nahliadnutiu i svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Na základné vzdelávanie možno prihlásiť aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku, ale je potrebné priložiť súhlas zariadenia poradenstva a prevencie, súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a potvrdenie materskej školy, v ktorej plnilo povinné predprimárne vzdelávanie. (príloha č. 1)

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie.

Zákonní zástupcovia v prípade striedavej starostlivosti škole prinesú k nahliadnutiu právoplatné súdne rozhodnutie o jej ustanovení. V prípade rozvedených rodičov zákonný zástupca škole prinesie k nahliadnutiu právoplatné súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.

Prihlášku k zápisu do 1. ročníka podpíšu obaja zákonný zástupcovia dieťaťa. V prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodnú na podpise len jedného zákonného zástupcu, priložia písomné vyhlásenie (príloha č. 3), ktoré bude aj potvrdením pre zaslanie rozhodnutia o prijatí dieťaťa pre jedného zákonného zástupcu.

V prípade inej prekážky pre podpis oboch zákonných zástupcov je nutné priložiť písomné vyhlásenie (príloha č. 2). Prekážky sú uvedené v priloženom Usmernení pre zápis do 1. ročníka.

O prijatí dieťaťa na základné vzdelanie rozhodne riaditeľka školy do 15.6.2022.

 

docxPriloha_c._1_1.docx17.36 KB

 

docxPriloha_c._2.docx15.14 KB

 

docxPriloha_c._3.docx15.29 KB

 

Usmernenie_k_prijimaniu_deti_na_vzdelavanie_v_ZS_na_sk_rok_2022_2023.pdf

obrazok zapis zs

 

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEĚNSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto 

od 23. 03. 2022  od 06.00 hod.  do odvolania

pdfVYHLASENIE_CZNVP_1.pdf38.54 KB