Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

003Dňa 19.08.2018 navštívil našu obec Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, pri príležitosti slávnostného požehnania novej krížovej cesty, ktorá sa tiahne  ku kaplnke na Medzivretní. Na podujatí s hlbokou myšlienkou sa zúčastnilo množstvo veriacich a svojou prítomnosťou potvrdili výnimočnosť tejto chvíle. Veľká vďaka patrí každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil na zorganizovaní tohoto dňa.

 

3436969 625xDeň 07.05.2018 bol ako každý rok spojený s futbalovým turnajom - Memoriál JUDr. Martina Ševčíka, ktorý oslávil svoj 19. ročník. Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá: domáca Snežnica, Brodno, Rudina a Zástranie. Domácemu tímu sa nedarilo a víťazom celého turnaja sa stalo mužstvo Brodna. OŠK zároveň oslávila 65. výročie futbalového oddielu v Snežnica a ocenil zaslúžilých futbalistov a nadšencov futbalu.

Foto zdroj:  Radoslav Blažek 

Viac sa dočítate tu: https://mykysuce.sme.sk/c/20867792/sneznici-sa-doma-nedarilo-trofej-ziskalo-brodno.html  

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásem (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu ČADCA a KNM od 05.07.2018 od 7:00 hod do odvolania.

Bližšie info v priloženom dokumente.

Obec Snežnica v zmysle ustanovenia §9a ods 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Snežnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne OZ obce Snežnica 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Obec Snežnica v zmysle ustanovenia §9a ods 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Snežnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne OZ obce Snežnica 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

IMG 0424V nedeľu 17.06.2017 sa na ihrisku v Snežnici konala oslava Dňa otcov. Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najchutnejší guláš, do ktorej sa zapojilo 8 súťažných družstiev. 7 členná porota určila, že najlepší guláš v VI.ročníku navarilo Družstvo DHZ. Na druhom mieste sa umiestnil Družstvo ochotníkov a na 3. mieste skončilo Družstvo Žilinčania. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť (ostatné družstvá: Prúty s.r.o., Švagrovia, SNS, Nižňanci, OŠK). Program pokračoval priateľským zápasom medzi horným a dolným koncom obce, ktorý tradične nesie názov HORNÁ (červené dresy) - DOLNÁ (žlté dresy). V tomto roku sa z jednoznačného víťazstva radoval HORNÝ KONIEC. Tešíme sa na oteckov opäť o rok.

IMG 0322Od roku 2015 začal starosta obce organizovať Deň otvorených dverí na Obecnom úrade pre žiakov 5-teho ročníka. Tento nápad sa ujal a práve na Deň detí otvoril dvere na obecnom úrade žiakom Základnej školy práve pán starosta. Počas dňa si žiaci vyskúšali úlohu poslancov v zasadačke Obecného úradu, posadili sa do kresla starostu a vypočuli si čo všetko riešia pracovníci na obci. Deň otvorených dverí sa neodmysliteľne spája aj s prezentáciou našich hasičov a požiarnej zbrojnice. Deti si vyskúšali zásahové obleky hasičov a taktiež sa posadili za volant hasičského auta. Na závere deti navštívili miestny rozhlas a pozvali všetky deti na MDD. Dúfame, že táto tradícia zostane zachovaná a žiaci Základnej školy nás navštívia aj o rok.

den deti FINAL2018Milé deti,

dňa 02.06.2018 o 13:00 hod. pre Vás obec pripravuje na miestnom ihrisku deň, ktorý bude patriť len Vám. Môžete sa tešiť na aquazorbing, skákací hrad, detský kolotoč, maľovanie na tvár a množstvo zábavných súťaží. Po 15:00 hod. sa môžete tešiť na KYNOLOGICKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR SR. Tešíme sa na Vás.

14V roku 2018 pristúpila obec k výmene pôvodných autobusových zastávok z dôvodu ich značného poškodenia. Našu dedinku tak od začiatku mája zdobia 3 nové autobusové zastávky, ktoré sú umiestnené na začiatku, v strede a na konci dediny. Dúfame, že sa Vám nové zastávky páčia a budú Vám dobre slúžiť.