Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

Vodohospodárska výstavby, štátny podnik vyhlásil výberové konanie na odpredaj pozemkov.

Viac informácií nájdete tu: pdfVýberové_konania_na_odpredaj_pozemkov.pdf2.39 MB

Obec Snežnica oznamuje občanom, že z dôvodu rekonštrukcie KD bude OcÚ dočasne presťahovaný do priestorov Základnej školy (vchod zo zadnej časti budovy od parkoviska). Zároveň dochádza k dočasnej úprave obedňajšej prestávky: 

Pondelok  07:00 - 11:15   11:45 - 15:00

Utorok       07:00 - 11:15  11:45 - 15:00

Streda       07:00 - 11:15  11:45 - 17:00

Štvrtok       NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok        07:00 - 11:15  11:45 - 13:00

Obedňajšia prestávka    11:15 - 11:45

001Pri príležitosti kánonickej vizitácie Farnosti Snežnica nás poctil svojou návštevou Mons. doc. ThDr. PhD. Tomáš Galis, biskup Žilinskej diecézy. Následne sa stretol s členmi Dobrovoľného hasičského zboru Snežnica a pri tejto príležitosti im požehnal hasičské auto. 

Karneva2020Obec Snežnica aj tento rok pozvala všetky deťúrence na "Detský karneval", ktorý sa uskutočnil 25.02.2020 o 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu. Na úvod privítal všetkých prítomných pán starosta a následne vstúpili do sály KD deti vo svojich nádherných  maskách. Deti si mohli zatancovať, zahrať hry a občerstviť sa sladkosťami. Tento rok bolo detičiek menej kvôli chorobe, ale dúfame že budúci rok to bude lepšie. 

Detičky boli ste skvelé, uvidíme sa o rok. 

004Rok 2020 nemohol začať inak ako obecným plesom pod záštitou starostu obce. Aj tento rok bol bohatý na účasť plesajúcich, dobrú zábavu a vynikajúce jedlo. Vašemu záujmu sa veľmi tešíme. Uvidíme sa opäť o rok. 

Mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci s obcami Ochodnica, Nesluša a Snežnica a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava o z n a m u j e , že dňa 13. marca 2020 (piatok) o 11:00 hodine, na MsÚ v Kysuckom Novom Meste (zasadačka, 1. posch.) sa bude v zmysle Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konať spoločné verejné prerokovanie

Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“.

Upozorňujeme verejnosť, že môže doručiť svoje písomné stanovisko k Správe o hodnotení do 30 dní odo dňa jej zverejnenia obcou, a to na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na ŽP
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Do Správy o hodnotení je možné nahliadnuť na mestskom úrade Kysucké Nové Mesto a obecných úradoch Ochodnica, Nesluša a Snežnica. Správa je tiež prístupná elektronicky na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/inovacia-vedenia-v404-varin-st-hranica-sr-cr