Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

 

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny dňa 08. 09. 2020 od 07:30 do 10:30 hod, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.
Obmedzená distribúcia elektriny bude platiť pre tieto odberné miesta:

pdfPrerušenie_dodávky_elektriny.pdf713.90 KB

Mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci s obcami Ochodnica, Nesluša a Snežnica a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava 

                                                           o z n a m u j e , ž e

                                     dňa 12. augusta 2020 (streda) o 15:00 hodine

v priestoroch mestského kultúrno-športového strediska v Kysuckom Novom Meste (Litovelská ul.)

sa bude v zmysle Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konať  
                                                 
                                                    spoločné verejné prerokovanie

                       Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti

                              „INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“.

 

Vykonanie verejného prerokovania umožňuje Zákon NR SR č.198/2020 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 21.7.2020 a ktorý mení a dopĺňa zákon NR SR č.24/2006 Z.z.. Konkr. ide o § 65g ods.2, ktorý opätovne umožňuje vykonávať verejné prerokovania počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, a to s podmienkou súladu s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č.172/2011 Z.z.“.

          
Upozorňujeme verejnosť, že môže doručiť svoje písomné stanovisko k Správe o hodnotení do 30 dní odo dňa jej zverejnenia obcou, a to na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na ŽP
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Do Správy o hodnotení je možné nahliadnuť na mestskom úrade Kysucké Nové Mesto a obecných úradoch Ochodnica, Nesluša a Snežnica. Správa je tiež prístupná elektronicky na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/inovacia-vedenia-v404-varin-st-hranica-sr-cr

 

Slovenská pošta, pobočka Snežnica oznamuje, že od 01.07.2020 do 11.09.2020 bude otvorená nasledovne: 

Pondelok      08:30 - 10:30

Utorok          08:30 - 10:30

                         Streda          08:30 - 10:30, 15:00 - 17:00

Štvrtok         08:30 - 10:30

Piatok          08:30 - 10:30

IMG rokovanieVážení spoluobčania,

určite ste zachytili, že  v médiách aj na sociálnych sieťach rezonuje téma premostenia radoľskej križovatky na  medzinárodnej ceste I/11.

My ako starostovia Dolných Kysúc a primátora mesta sme zasadli za jeden stôl a prerokovali spomínaný návrh.

Dočasné premostenie križovatky v Radoli nerieši kritickú situáciu na celom úseku medzi Žilinou a Čadcou, iba presúva   problém z bodu A do bodu B. Plynulý prejazd tranzitnej dopravy totiž spôsobí, že výjazdy z obcí Dolných Kysúc budú   zablokované a dostať sa na hlavnú cestu I/11 bude takmer nemožné.

Jednohlasne sme sa zhodli, že v spomínanom úseku problém  vyrieši iba vybudovanie diaľničného privádzača do KNM a diaľnice D3 v plnom profile.

Dosť bolo čiastkových riešení a sľubov. Toto naše stanovisko sme zaslali  všetkým kompetentným inštitúciám.

O ďalšom priebehu a vývoji vás budeme informovať.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci

                          o d v o l á v a 

    čas zvýšeného  nebezpečenstva vzniku požiaru 
v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto
                 od 19. 05. 2020 od 6.00 hod.

 

pdf Odvolanie1_ČZNvP.pdf128.81 KB

                                                                    Deň matiek                          
Všetky kvety dnes pre mamy,

skladám ako drahokamy.

Za ich lásku plnú nehy,

za zelené detské brehy.

Za ich štedrosť, starosť v hlave,

za dni šťastné, za dni hravé,

za rozprávky nad kolískou,

za to, že vždy stoja blízko.

 

Mamičkám praje všetko najlepšie ku Dňu matiek 

Starosta obce