Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

Počet obyvateľov obce Snežnica ku dňu vyhlásenia volieb je 1013.
Bližšie informácie v prílohe.

001

Redakčná rada pripravila pre Vás nové číslo Noviniek spod Vretňa, ktoré Vám budú doručené do schránok v priebehu tohto týždňa. Prečítať si ich môžete aj tu:

003Dňa 19.08.2018 navštívil našu obec Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, pri príležitosti slávnostného požehnania novej krížovej cesty, ktorá sa tiahne  ku kaplnke na Medzivretní. Na podujatí s hlbokou myšlienkou sa zúčastnilo množstvo veriacich a svojou prítomnosťou potvrdili výnimočnosť tejto chvíle. Veľká vďaka patrí každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil na zorganizovaní tohoto dňa.

 

3436969 625xDeň 07.05.2018 bol ako každý rok spojený s futbalovým turnajom - Memoriál JUDr. Martina Ševčíka, ktorý oslávil svoj 19. ročník. Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá: domáca Snežnica, Brodno, Rudina a Zástranie. Domácemu tímu sa nedarilo a víťazom celého turnaja sa stalo mužstvo Brodna. OŠK zároveň oslávila 65. výročie futbalového oddielu v Snežnica a ocenil zaslúžilých futbalistov a nadšencov futbalu.

Foto zdroj:  Radoslav Blažek 

Viac sa dočítate tu: https://mykysuce.sme.sk/c/20867792/sneznici-sa-doma-nedarilo-trofej-ziskalo-brodno.html  

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásem (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu ČADCA a KNM od 05.07.2018 od 7:00 hod do odvolania.

Bližšie info v priloženom dokumente.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Bližšie informácie pre voličov sú uvedené v priloženom súbore.

Obec Snežnica oznamuje, že SAD Žilina pristúpila k zmene autobusového spoja počas letných prázdnin. Autobus s pôvodným odchodom zo Snežnice do KNM o 10:55 hod. bude mať počas mesiacov júl a august pravidelný odchod o 10:30 hod. a bude mať prípoj do Žiliny zo zastávky v Oškerde.

Obec Snežnica v zmysle ustanovenia §9a ods 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Snežnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne OZ obce Snežnica 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Obec Snežnica v zmysle ustanovenia §9a ods 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Snežnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne OZ obce Snežnica 3/5 väčšinou všetkých poslancov.