Obec Snežnica bola požiadaná  o voľbu prísediacich pre Okresný súd Žilina na obdobie 2022-2026. Postup pre voľbu prísediaceho je upravený v § 139 a § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu.  Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.

Podľa § 145 ods. 2 vyššie citovaného zákona, prísediacemu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom prísediaci dosiahol vek 65 rokov. Z toho vyplýva, že občan, ktorý dosiahol vek 65 rokov nemôže byť kandidátom na prísediaceho. Rovnako by tak nemal byť kandidátom občan, ktorý dosiahne tento vek v nasledujúcich 4 rokoch odo dňa návrhu na voľbu.

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý

  •  v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov;
  •  je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho;
  •  je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať;
  •  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky;
  •  súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

        Predpoklady na voľbu prísediaceho a podmienku štátneho občianstva SR musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.

Nároky prísediacich:

  •  Cestovné
  •  Stravné 
  •  Paušálna náhrada – 5 eur  za pojednávací deň
  •  Náhrada mzdy (prísediaci, ktorý pracuje musí priniesť potvrdenie od zamestnávateľa o čistej hodinovej mzde a na základe toho sudca prizná náhradu mzdy za čas pojednávania).

V prípade, ak máte záujem o svoju voľbu do funkcie prísediaceho Okresného súdu Žilina a spĺňate podmienky v zmysle platnej legislatívy kontaktujte Obecný úrad v Snežnici.