skolka.png

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Snežnica 218 oznamuje rodičom, že v termíne od 01.05.2022 do 31.05.2022 bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023.

 

Na predprimárne vzdelávanie:

  • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • prijímajú deti od troch rokov veku,
  • výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Od školského roku 2021/2022 môže dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

 

 

Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023 môžete podávať v čase od 1. mája do 31. mája 2022

 

  • osobne,
  •  poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy,
  • elektronická prihláška.

 

K žiadosti musí byť priložené potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

V prípade, že dieťa je so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Dieťa, ktoré už navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2022 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2022 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

 

Ostatné podmienky pre prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Základnej školy s materskou školou, Snežnica 218, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci,
ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
ktorých súrodenci sú už prijatí do ZŠ s MŠ, Snežnica 218 aj v školskom roku 2022/2023,
ostatné deti, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku: deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov, deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky, deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky,
ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa.

 

 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v danom školskom roku, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. (t. j. pre školský rok 2022/2023).

 

  

 

 

PaedDr. Jana Chovancová,

riaditeľka ZŠ s MŠ Snežnica