Vážení rodičia,

Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 má stanovený termín pre zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 na 8.4.2021 v čase od 13,00 do 17,00 hod. v priestoroch školy.

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu rodičia môžu využiť spôsoby zapísania dieťaťa (zatiaľ bez jeho prítomnosti) formou:

  • elektronickej online prihlášky zverejnenej na webovom sídle ZŠ. Zákonný zástupca v prihláške uvedie meno, priezvisko dieťaťa, dátum narodenia,  rodné číslo, štátnu príslušnosť a národnosť, tiež meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu rodiča a kontaktné údaje od 1.4.2021 do 8.4.2021
  • osobne - ak nemá zákonný zástupca technicky možnosť podať elektronickú prihlášku, môže si v čase od 1. 4. do 7. 4. 2021 vyzdvihnúť prihlášku v papierovej podobe v škole alebo materskej škole a následne ju 8.4.2021 za zvýšených hygienických opatrení osobne  odovzdá

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu Vám dávame do pozornosti, že zápis do prvého ročníka sa bude zatiaľ organizovať bez osobnej prítomnosti detí. V prípade zlepšenia situácie budeme jednotlivo predvolávať zákonných zástupcov aj s dieťaťom k overeniu údajov na prihláške. K overeniu údajov následne zákonný zástupca prinesie k nahliadnutiu i svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do 15.6.2021, kedy riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školy.

Rovnako zákonní zástupcovia v prípade striedavej starostlivosti škole prinesú k nahliadnutiu  právoplatné súdne rozhodnutie o jej ustanovení. V prípade rozvedených rodičov zákonný zástupca škole prinesie k nahliadnutiu  právoplatné súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.