1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľku

3. Kontrola plnenia uznesení

4. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady

5. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019

6. Stanovisko HK k záverečnému účtu 2018

7. Schválenie záverečného účtu obce Snežnica za rok 2018

8. Úprava rozpočtu obce Snežnica + ZŠ s MŠ Snežnica

9. Odmeny poslancov za I. polrok 2019

10. Územný plán obce Snežnica

11. Žiadosť o zrušenie rozhodnutia vydaného obecným úradom v Snežnici

12. Rôzne

13. Záver