sa uskutoční dňa 07.12.2018 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Snežnici, s navrhovaným programom:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

3. Oznámenie výsledkov v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov OZ, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi a prevzatie vedenia ustanovujúceho zastupiteľstva

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

6. Príhovor novozvoleného starostu

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ

8. Oboznámenie poslancov OZ s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu

9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutie OZ v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie nezvolá starosta a ani zástupca starostu

10. Schválenie platu starostu a preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce.