Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásem (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu ČADCA a KNM od 05.07.2018 od 7:00 hod do odvolania.

Bližšie info v priloženom dokumente.

 

pdfVyhlasenie_ČZNVP_OR_HaZZ_Čadca.pdf663.81 KB