Obec Snežnica v zmysle ustanovenia §9a ods 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Snežnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne OZ obce Snežnica 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 

Obec Snežnica má zámer prenajať nehnuteľný majetok na dobu 3 rokov:

  • pozemok parc. č. KN C 3683, o výmere 4721 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 2011
  • pozemok parc. č. KN C 3684, o výmere 827 m2, trvalý trávnatý porast, zapísaná na LV č. 2011
  • pozemok parc. č. KN C 3486, o výmere 561 m2, ostatné plochy, zapísaná na LV č. 2011

Viac informácií nájdete v priloženom súbore, prípadne na obecnej tabuli.

pdfzámer_osobitný_zreteľ_prenájom.pdf339.53 KB