Obec Snežnica v zmysle ustanovenia §9a ods 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Snežnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne OZ obce Snežnica 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 Obec Snežnica má zámer predať nehnuteľný majetok:

  • časť pozemku parc. č. KN C 3476, o výmere 48 m2, ostatné plochy, zapísaná na LV 2011

Viac informácií nájdete v priloženom súbore, prípadne na obecnej tabuli. 

pdfzámer_osobitný_zreteľ_-_predaj.pdf277.92 KB