Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

1. OZNAM

Dňa 10.08.2019 prevedie veterinárna služba v obci Snežnica očkovanie psov a mačiek proti besnote. Cena jedného očkovania je 6 €. Každé Ďalšie zviera 4 €. Popri besnote je možné si dať zaočkovať zvieratá aj proti psinkovému komplexu. Súčasne sa bude prevádzať aj čipovanie psov. Cena jedného čipovania je 15 €.

Očkovanie sa bude vykonávať na miestach:

Vyšný koniec - otočňa  9:00 - 10:00 hod.

Pri zvonici  10:00 - 12:00 hod.

 

2. OZNAM

Obec Snežnica oznamuje občanom, že dňa 19.08.2019 sa uskutoční zber elektroodpadu. Občania môžu tento elektroodpad priniesť na zberný dvor vedľa Obecného úradu.  Upozorňujeme občanov, že elektroodpad, ktorý dovezú na zberný dvor nemôže mať odstránenú vnútornú časť elektrozariadení, nakoľko to už nie je považované za elektroodpad. 

pdfOZNAMENIE.pdf377.82 KB

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v dvoch termínoch:

04.09.2019 od 7:30 do 15:30 hod.

24.09.2019 od 7:30 do 15:30 hod.

Zoznam domácnosti, ktorých sa daný oznam týka je uvedený nižšie

pdfSSE_-_oznámenie_o_prerušení_EE_-_04.09.2019.pdf714.60 KB

pdfSSE_-_oznámenie_o_prerušení_EE_24.09.2019.pdf714.37 KB

Spoločnosť MVM, s.r.o. oznamuje občanom, že v katastrálnom území Snežnica začína vykonávať výrub stromov v ochrannom pásme, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetickych zariadení vo vlastníctve alebo správe SSE - distribúcia. Drevná hmota zostane ponechaná na tvare miesta k ďalšiemu spracovaniu vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku. 

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľku

3. Kontrola plnenia uznesení

4. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady

5. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019

6. Stanovisko HK k záverečnému účtu 2018

7. Schválenie záverečného účtu obce Snežnica za rok 2018

8. Úprava rozpočtu obce Snežnica + ZŠ s MŠ Snežnica

9. Odmeny poslancov za I. polrok 2019

10. Územný plán obce Snežnica

11. Žiadosť o zrušenie rozhodnutia vydaného obecným úradom v Snežnici

12. Rôzne

13. Záver

107V nedeľu 16.06.2019 sa na ihrisku v Snežnici konala oslava Dňa otcov. Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najchutnejší guláš, do ktorej sa zapojilo 8 súťažných družstiev. 7 členná porota určila, že najlepší guláš v VII.ročníku navarilo Družstvo Farnosť Snežnica. Na druhom mieste sa umiestnil Družstvo OŠK futbalisti - a na 3. mieste skončilo Družstvo JaMa. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť (ostatné družstvá: Prúty s.r.o.- nič pre poserov, Švagrovia, Múčkovci, Žilinčania, Hasiči). Program pokračoval priateľským zápasom medzi horným a dolným koncom obce, ktorý tradične nesie názov HORNÁ (čierne dresy) - DOLNÁ (biele dresy). V tomto roku sa z jednoznačného víťazstva radoval DOLNÝ KONIEC. Po poslednom zápase roku 2019 vedie celkovo Dolný koniec 3:2. Tešíme sa na oteckov opäť o rok.

003Od roku 2015 začal starosta obce organizovať Deň otvorených dverí na Obecnom úrade pre žiakov 5-teho ročníka. Tento nápad sa ujal a práve na Deň detí otvoril dvere na obecnom úrade žiakom Základnej školy práve pán starosta. Počas dňa si žiaci vyskúšali úlohu poslancov v zasadačke Obecného úradu, posadili sa do kresla starostu a vypočuli si čo všetko riešia pracovníci na obci. Deň otvorených dverí sa neodmysliteľne spája aj s prezentáciou našich hasičov a požiarnej zbrojnice. Deti si vyskúšali zásahové obleky hasičov a taktiež sa posadili za volant hasičského auta. Na závere deti navštívili miestny rozhlas a pozvali všetky deti na MDD. Novinkou v tomto roku bola aj návšteva žiačikov Materskej školy. Dúfame, že táto tradícia zostane zachovaná a žiaci Základnej školy nás navštívia aj o rok.