Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

001Pri príležitosti kánonickej vizitácie Farnosti Snežnica nás poctil svojou návštevou Mons. doc. ThDr. PhD. Tomáš Galis, biskup Žilinskej diecézy. Následne sa stretol s členmi Dobrovoľného hasičského zboru Snežnica a pri tejto príležitosti im požehnal hasičské auto. 

1. Otvorenie
2. Voľby overovateľov zápisnice
3. Správa HK o činnosti za rok 2019
4. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ
5. Rekonštrukcia OcÚ a KD
6. Možnosti rozšírenia cintorína
7. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Snežnica 1/2020
8. Zriadenie komisie pre vybavovanie sťažností
9. Prezentácia videa o obci
10. Rôzne
11. Záver

004Rok 2020 nemohol začať inak ako obecným plesom pod záštitou starostu obce. Aj tento rok bol bohatý na účasť plesajúcich, dobrú zábavu a vynikajúce jedlo. Vašemu záujmu sa veľmi tešíme. Uvidíme sa opäť o rok. 

Mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci s obcami Ochodnica, Nesluša a Snežnica a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava o z n a m u j e , že dňa 13. marca 2020 (piatok) o 11:00 hodine, na MsÚ v Kysuckom Novom Meste (zasadačka, 1. posch.) sa bude v zmysle Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konať spoločné verejné prerokovanie

Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“.

Upozorňujeme verejnosť, že môže doručiť svoje písomné stanovisko k Správe o hodnotení do 30 dní odo dňa jej zverejnenia obcou, a to na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na ŽP
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Do Správy o hodnotení je možné nahliadnuť na mestskom úrade Kysucké Nové Mesto a obecných úradoch Ochodnica, Nesluša a Snežnica. Správa je tiež prístupná elektronicky na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/inovacia-vedenia-v404-varin-st-hranica-sr-cr

002

Ako každý rok, tak aj v roku 2020 sa starosta obce MVDr. Milan Hlavatý rozhodol opätovne privítať našich najmenších občanov narodených v roku 2019.Toto krásne podujatie sa uskutočnilo 26.01.2020 v sále Kultúrneho domu v Snežnici. Rok 2019 bol veľmi bohatý na deti a pribudlo medzi nás 19 malých trpaslíkov.  Našim najmenším občanom prajeme, aby robili svojim rodičom iba radosť a žiadne vrásky na čele.

001Január sa už 3 roky spája s trojkráľovým turnajom v stolnom tenise. Opäť sa stretli športoví nadšenci, ktorí prišli vypotiť nazbierané vianočné kilá. Víťazom III. ročníku trojkrášového turnaja v stolnom tenise sa stal Peter Ježo. Druhé miesto si vybojoval náš starosta Milan Hlavatý. Tretie miesto patrí Mariánovi Šmehylovi a štvrté miesto obsadil Jaroslav Beňadik. Za dlhoročné nadšenie pre tento šport bol ocenený Štefan Bollo, ktorý je zároveň aj najstarším účastníkom na turnaji v stolnom tenise. 

002

Obec Snežnica v spolupráci s miestnými organizáciami aj v tomto roku pokračovali v tradícii fašiangovej zabíjačky. V sobotu 01. februára pri hasičskej zbrojnici posledný krát zakvíkalo prasiatko. Mnohí z Vás si zaspomínali na staré časy, vône a chute. Pochutnať ste si mohli na zabíjačkovej kapustnici, pečienke s cibuľkou, pečených jelitách  a zohriali ste sa hriatym. Tešíme sa, že ste sa tohto podujatia zúčastnili a dúfame že ste si aj pochutnali. Uvidíme sa o rok.

Policajný zbor SR vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti: Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov, najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybuje po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.