Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

Obec Snežnica upozorňuje občanov, ktorí nadobudli, predali alebo darovali nehnuteľnosť, že im zo zákona vyplýva povinnosť podať si do 31. januára na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

Dňa 15.01.2019 o 17:00 hod. vyhlásil Okresný úrad KNM pre svoj územný obvod mimoriadnu situáciu, podľa §14 ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, z dôvodu snehovej kalamity.

Obecný úrad Snežnica vyzýva občanov, aby v prípade nepriaznivého počasia v zimnom období nádoby s tuhým komunálnym odpadom priblížili na prístupné miesto tak, aby bolo možné tento komunálny odpad odviezť.

Mikulas2018

V Snežnici je stále veľa poslušných detí.... 

V stredu 05.12.2018 prišiel aj do našej obce sv. Mikuláš. Nesmierne ho potešilo, že v takej malej dedinke je stále veľa dobrých a poslušných detí. Detičky sv. Mikulášovi zarecitovali básničky a zaspievali pesničky. Čertík pár detí naľakal, no anjelik ich hneď pohladkal. Sv. Mikuláš rozdal okolo 230 balíčkov a teší sa, že ho prídu pozdraviť všetky deti aj o rok.

PS: opäť príde aj čert a anjelik :)

sa uskutoční dňa 07.12.2018 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Snežnici, s navrhovaným programom:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

3. Oznámenie výsledkov v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov OZ, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi a prevzatie vedenia ustanovujúceho zastupiteľstva

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

6. Príhovor novozvoleného starostu

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ

8. Oboznámenie poslancov OZ s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu

9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutie OZ v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie nezvolá starosta a ani zástupca starostu

10. Schválenie platu starostu a preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce.

starosta obce sneznica 2Ďakujem všetkým spoluobčanom,ktorí ma podporili v Komunálnych voľbách 2018. Urobím všetko pre to, aby som nesklamal a v mojom druhom volebnom období v spolupráci s novozvoleným zastupiteľstvom ďalej rozvíjal našu obec. MVDr. Milan Hlavatý