Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

 

Obec Snežnica zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Obec Snežnica bola požiadaná  o voľbu prísediacich pre Okresný súd Žilina na obdobie 2022-2026. Postup pre voľbu prísediaceho je upravený v § 139 a § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu.  Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva Vás pozývajú na oslavu DŇA OTCOV, ktorá sa uskutoční dňa 19.6.2022.

den otcov 2022

Obec Snežnica Vás srdečne pozýva na obecný zájazd do ZOO Zlín, ktorý sa uskutoční dňa 30.07.2022. Prihlasovať sa môžete na tel. čísle: 0911 879 721 alebo osobne na obecnom úrade. Deti sa môžu zúčastniť iba v sprievode rodičov.

zoo

 

Obec Snežnica srdečne pozýva všetky detičky osláviť s nami Deň detí v sobotu 4.6.2022 od 13 hodiny.

den deti 2022

 

 skolka.png

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Snežnica 218 oznamuje rodičom, že v termíne od 01.05.2022 do 31.05.2022 bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023.

 

Na predprimárne vzdelávanie:

  • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • prijímajú deti od troch rokov veku,
  • výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Vážení rodičia,

Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 má stanovený termín pre zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 na 5.4.2022 v čase od 13,00 do 17,00 hod. v priestoroch školy.

Rodičia môžu využiť spôsoby zapísania dieťaťa formou:

·elektronickej online prihlášky zverejnenej na webovom sídle ZŠ. Zákonný zástupca v prihláške uvedie meno, priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a národnosť, tiež meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu rodiča a kontaktné údaje pre účely komunikácie.

· osobne - ak nemá zákonný zástupca technicky možnosť podať elektronickú prihlášku, môže v čase zápisu ju vypísať priamo v priestoroch školy.

K overeniu údajov uvedených v prihláške následne zákonný zástupca prinesie v deň zápisu k nahliadnutiu i svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Na základné vzdelávanie možno prihlásiť aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku, ale je potrebné priložiť súhlas zariadenia poradenstva a prevencie, súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a potvrdenie materskej školy, v ktorej plnilo povinné predprimárne vzdelávanie. (príloha č. 1)

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie.

Zákonní zástupcovia v prípade striedavej starostlivosti škole prinesú k nahliadnutiu právoplatné súdne rozhodnutie o jej ustanovení. V prípade rozvedených rodičov zákonný zástupca škole prinesie k nahliadnutiu právoplatné súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.

Prihlášku k zápisu do 1. ročníka podpíšu obaja zákonný zástupcovia dieťaťa. V prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodnú na podpise len jedného zákonného zástupcu, priložia písomné vyhlásenie (príloha č. 3), ktoré bude aj potvrdením pre zaslanie rozhodnutia o prijatí dieťaťa pre jedného zákonného zástupcu.

V prípade inej prekážky pre podpis oboch zákonných zástupcov je nutné priložiť písomné vyhlásenie (príloha č. 2). Prekážky sú uvedené v priloženom Usmernení pre zápis do 1. ročníka.

O prijatí dieťaťa na základné vzdelanie rozhodne riaditeľka školy do 15.6.2022.

 

docxPriloha_c._1_1.docx17.36 KB

 

docxPriloha_c._2.docx15.14 KB

 

docxPriloha_c._3.docx15.29 KB

 

Usmernenie_k_prijimaniu_deti_na_vzdelavanie_v_ZS_na_sk_rok_2022_2023.pdf

obrazok zapis zs